Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1. Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (voorwaarden) zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Miniwheels.online Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en Miniwheels.online volgens de procedure zoals deze is omschreven in deze Voorwaarden, accepteert de klant deze voorwaarden. Miniwheels.online is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen met het inschrijfnummer:75373629

1.2. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Miniwheels.online worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Miniwheels.online ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met Miniwheels.online zijn overeengekomen.

1.4. Miniwheels.online heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de Miniwheels.online website te wijzigen.

2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen gedaan op de website van Miniwheels.online zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Miniwheels.online behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

2.2. Een overeenkomst tussen Miniwheels.online en de klant komt tot stand nadat de klant: een bestelling heeft geplaatst, middels het volledig invullen van het bestelformulier op de website vanMiniwheels.online het door de klant vervolgens op Koop NU icoon klikken op de website van Miniwheels.online, het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de bestelling van de klant, door op de website van Miniwheels.online op de KOOP NU icoon te klikken, hierop van Miniwheels.online, op het emailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat Miniwheels.online de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).

2.3. De administratie vanMiniwheels.online geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Miniwheels.online verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Miniwheels.online verrichte leveringen. Miniwheels.online erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

3 Prijzen/tarieven en betaling

3.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzetbelasting (BTW). Bij bestellingen wordt een bijdrage in de verpakkings- en verzendkosten per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Bij bestellingen onder de 25 euro, exclusief verzendkosten, wordt 2,50 euro administratiekosten in rekening gebracht.

3.2. Alle facturen zullen door de klant worden betaald, zonder korting of compensatie binnen zeven (7) werkdagen na besteldatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Miniwheels.online gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Miniwheels.online zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.

3.4. Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Miniwheels.online het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voorzover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

3.5. Bij niet nakoming door de klant van wat betreffende betaling is overeengekomen, is Miniwheels.online gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, evenals gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Miniwheels.online te weigeren.

4 Levering/verzendingstermijnen

4.1. De verzendtijd bedraagt normaal gesproken maximaal vijf (5) werkdagen ná ontvangst van de betaling, tenzij op de website van Miniwheels.online anders is aangegeven. De verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

4.2. De verzendtermijn van producten uit voorraad bedraagt maximaal dertig (30) dagen.

4.2.b. Miniwheels.online biedt de mogelijkheid om modellen te reserveren die in de toekomst door de fabrikant uitgebracht worden. Bij deze artikelen staat onderaan in het scherm de verwachte levertijd. Miniwheels.online zal deze artikelen voor de klant bestellen nadat volledige betaling ontvangen zal zijn.

4.3. Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door Miniwheels.online overschreden wordt, zal Miniwheels.online de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Miniwheels.online te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Miniwheels.online te melden.

4.4. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen nadat Miniwheels.online het in artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

4.5. Miniwheels.online behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. De extra verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

4.6. Miniwheels.online behoudt zich het recht voor om bestellingen eenzijdig te annuleren indien er gerede twijfel bestaat over de door de klant opgegeven gegevens.Miniwheels.online zal de klant hiervan per omgaande in kennis stellen. Indien de klant kenbaar maakt dat deze toch geleverd wil hebben, dan zal deze bestelling alleen dan plaatsvinden indien het volledige bedrag inclusief verzendkosten door vooruitbetaling is voldaan.

5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1. Miniwheels.online is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2. Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

6 Risico

6.1. Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Miniwheels.online. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Miniwheels.online kunnen worden uitgesloten.

7 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Miniwheels.online geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2. Miniwheels.online garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Miniwheels.online geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

8 Bestellingen/communicatie

8.1. Miniwheels.online is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellinge statistieken en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Miniwheels.online, dan wel tussen Miniwheels.online en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Miniwheels.online

9 Afkoelingsperiode (uitsluitend particuliere kopers)

9.1. Nadat de klant de hem/haar bestelde product heeft voldaan, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien(14) dagen na de betaling, de onderliggende overeenkomst met Miniwheels.online te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

9.2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 9.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief) aan Miniwheels.online te melden. Indien de klant het product reeds heeft ontvangen, zal de klant - na overleg met Miniwheels.online - te sturen naar een door Miniwheels.online vastgesteld retouradres. 

9.3. Betalingen die de klant reeds heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Miniwheels.online ingevolge artikel 9.1. en 9.2 van deze Voorwaarden heeft herroepen, zal Miniwheels.online deze betalingen binnen veertien (14) dagen nadat Miniwheels.online het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. (incl verzendkosten, retourkosten zijn voor rekening klant)

9.4. Miniwheels.online behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Miniwheels.online of de leverancier van het product) is beschadigd.

9.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Miniwheels.online schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Miniwheels.online de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Miniwheels.online heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

9.6. Miniwheels.online zal geen retouren accepteren van artikelen die speciaal voor een klant zijn besteld.

10 Garanties

10.1. Op de door Miniwheels.online geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

11 Klachten

11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Miniwheels.online serieus in behandeling worden genomen.

11.2. De klant dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling Helpdesk van Miniwheels.online (de gegevens van deze afdeling staan elders vermeld in deze Voorwaarden).

11.3. Miniwheels.online zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Miniwheels.online zal de klant hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

12 Persoonsgegevens

12.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

12.2. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Miniwheels.online Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Miniwheels.online. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

12.3. Creditcardgegevens van de klant - zoals kaartnummer en vervaldatum - zullen door Miniwheels.online in geen enkel bestand worden opgeslagen. Betalingen  worden afgehandeld via de beveiligde servers van PayPal.

12.4. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Miniwheels.online over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Miniwheels.online. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

13 Afdeling Klantenservice van Miniwheels

13.1. Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden vindt plaats met Miniwheels.online, afdeling Helpdesk, Korteweg 2 9461 GM Gieten

14 Diversen

14.1. Indien de klant aan Miniwheels.online schriftelijk opgave doet van een adres, is Miniwheels.online gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Miniwheels.online een nieuw adres heeft doorgegeven.

14.2. Miniwheels.online is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

15 Toepasselijke recht en geschillenregeling

15.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Miniwheels.online is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Miniwheels.online en de klant zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechter te Assen

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
Close